Çerez Örnek

Deprem Nedeniyle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Planlaması

Kahramanmaraş  merkezli  depremin  ülkemiz  genelindeki  etkileri,  depremden etkilenen  öğrencilerimizin  barınma  durumları,  sosyal  koşullar  ve  sürdürülebilir öğretim  süreçleri  gibi  birçok  faktörü  bir  arada  değerlendirilerek  2022-2023  akademik  yılı  bahar döneminde hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde programlarımızda gerekli planlamaların aşağıdaki gibi yapılmasına Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2023 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

  1. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi 27/02/2023 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
  2. Kayıt Yenileme:

a) Kayıt yenileme tarihleri 26/02/2023 Pazar günü 23:59’a kadar, ekle-sil işlemleri 06-12 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, ayrıca kendisi veya birinci derece yakınları depremden etkilenen illerde olan öğrencilerimiz Ege Üniversitesi Kayıt Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergesi 17/5 maddesine göre; ara sınav dönemine kadar mazeretli olarak ve öğrencinin derse devam şartı aranması koşuluyla, aynı eğitim-öğretim dönemi içerisinde ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile ders kaydı yapabilecektir.

  1. Akademik Takvim:

a) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimi bahar yarıyılında eğitimin başlangıç tarihine uygun olarak yeniden düzenlenecektir.

  1. Dersler, Uygulamalar:
  1. Tüm teorik dersler Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Esasların 6. Maddedeki %30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesinin “EgeDers” başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak çevrimiçi/eş zamanlı (senkron) olarak yapılacak, teorik dersler çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlik ve paylaşımlar ile desteklenecektir.

b) Teorik ve uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak, uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde ilgili akademik birimlerce yeniden planlanacaktır.

c) Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan aşağıda isimleri belirtilen program öğrencileri ve Öğretmenlik Uygulaması alan öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabilecek, teorik/teorik+ uygulamadan oluşan dersler için ise bu maddenin (a) ve (b) bendine uygun şekilde eğitimlerini sürdüreceklerdir.

            1. Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencileri,

            2. Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencileri,

            3.(7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

            4.(6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

            5. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencileri,

            6. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

            7. Hemşirelik, Ebelik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

 

 

d) Bu maddenin (c) bendi dışındaki programların sadece uygulamadan oluşan dersleri bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde ilgili akademik birimlerce yeniden planlanacaktır.

e) Akademik birimler planlamalarını yönetim kurullarında değerlendirerek öğrencilerine duyuracaktır.

 

 

  1. Staj:

a) Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrenciler, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 13) ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirebilecektir.

  1. Devam Koşulu:

a) Tüm derslerde mevzuatta belirtilen devam koşulları aranacaktır.

 

7) Lisansüstü Eğitim:

a) Lisansüstü programlarda teorik dersler çevrimiçi/eş zamanlı (senkron) olarak yapılacak, teorik dersler çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlik ve paylaşımlar ile desteklenecektir.

 b) Teorik ve uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak, uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde ilgili akademik birimlerce yeniden planlanacaktır.

c) Tezli yüksek lisans ve doktora tez önerisi savunması, doktora tez izleme komitesi ve tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavları, tez önerileri uzaktan erişim yoluyla yapılabilecektir.

d) Sadece uygulamadan oluşan dersler bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde ilgili akademik birimlerce yeniden planlanacaktır.

 

 

8) 2022-2023 Güz Dönemi Sınavları:

 

a) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonunda yapılması planlanan ancak henüz gerçekleştirilmemiş olan tek ders, ek sınavlar, final, bütünleme, mazeret sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanların sınavları, akademik birimlerce belirlenecek ileri bir tarihte yapılabilecektir.

 

9) Pedagojik Formasyon Dersleri:

a) Pedagojik formasyon başvuruları için son başvuru tarihi 24.02.2023 mesai bitimi olarak belirlenmiştir.

b) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Ege Üniversitesinin “EgeDers” başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron)  olarak verilmesine karar verilen Eğitime Giriş ve Eğitim Psikolojisi derslerine ek olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulunda açılmasına karar verilen Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi ve Özel Öğretim Yöntemleri dersleri de 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Ege Üniversitesinin “EgeDers” başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak çevrimdışı/eş zamanlı olmayan (asenkron)  olarak verilecektir.

c) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında pedagojik formasyon derslerine kayıtlanacak son sınıf öğrencileri için Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 23.9. maddesinde belirtilen en fazla 42 AKTS alabilme ve en çok 3 ders alabilme sınırı artırılabilecektir.

 

 

10) Uzaktan Eğitim ile verilecek derslerin uygulanışı:

 

a) Bir ders saati süresi (45 dakika) en az 20 dakikası eşzamanlı etkileşimli ders, ders süresinin kalan kısmının ise dersin niteliğine göre tartışma/ forum, soru- cevap, içerik çözümleme, ödev verme ve değerlendirme vb ders etkinlikleri ile eşzamanlı olarak desteklenip kayıt altına alınarak tamamlanacaktır.

b) Dersin öğrenci tarafından takibi esas olup öğrencinin takip edemediği durumlarda ise dersin verildiği günü takiben 5 iş günü içerisinde EgeDersteki kayıtlarını izlemesi durumunda devamlı sayılacaktır.

c) Birinci öğretimde canlı dersler hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında, ikinci öğretimde canlı dersler ise hafta içi birinci öğretim derslerinin bitimini takiben yapılacaktır.

ç) Teknik problemler, sağlık problemleri vb. nedenlerle zamanında yapılamayan canlı dersler, ilgili akademik birimlerin kararıyla mesai saatleri dışında veya hafta sonu oluşturulacak telafi programı kapsamında yapılacaktır.

d) Ege Bilgi Paketine öğretim elemanı tarafından girilen haftalık işlenecek konular EgeDers sisteminden aktarılacağından dersi veren öğretim elemanı tarafından Ege Bilgi Paketindeki ders izlencesi güncel tutulacaktır.

e) Kullanılması planlanan materyaller, dersin işlenmesinden en az bir hafta öncesinden EgeDers sistemine yüklenecektir.

f) Akademik Birimler tarafından haftalık ders programında dersler haftanın tüm günlerine ve gün içi mesai saatlerine mümkün olduğunca eşit dağıtılacaktır.

g) EgeDers’te canlı derslerin birimlerce hazırlanan ders programında belirtilen saatlerine uygun olarak öğretim elemanı tarafından ders açılarak başlatılacaktır.

ğ) EgeDers’in teknik aksaklıklar nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının alt yapısı kullanılacaktır.

 

11) Kayıt Dondurma:

a) Talep eden öğrenciler bahar yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde ilgili akademik birime başvurarak kayıt dondurabilecek ve bu süre azami öğrenim süresinden düşülmeyecek, Ege Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergesinin 19.1. maddesinde belirtilen süreden sayılmayacak, mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri ilgili akademik birimlerce değerlendirilecektir.

12) Özel Öğrencilik:

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden 4.c. maddesinde belirtilen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talepleri halinde;

a) Birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitelerde eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilecek,

b) Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülecek,

c) Bu dönem için ayrıca öğrenim ücreti talep edilmeyecek,

d) Söz konusu öğrencilerden Ege Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesinde yer alan esaslar aranmayacak,

e)Başvuruda bulunacak öğrenciler başvuru dilekçesi, YÖK e-transkript, öğrenci belgesi ve birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının İzmir’de olduğunu gösteren resmi belge ile öğrenim görmek istediği ilgili akademik birime başvuruda bulunacak,

f) Özel öğrenci başvuruları programın başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta boyunca kabul edilecektir.

13) Yukarıda belirtilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için alınan kararlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılabilecek düzenlemeler doğrultusunda değişikliğe gidilebilecek, güncel duruma göre kararlar yeniden gözden geçirilebilecektir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ