Sıkça Sorulan Sorular

Size ulaşabilmemiz için adres, telefon ve e-mail değişikliklerinizi lütfen UBE Öğrenci İşleri’ne bildiriniz.

 

SORU: Bir dersten muaf olmak için ne yapmam gerekiyor?

CEVAP: Muaf olmak istediğiniz dersleri yazarak “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” ekinde transkript olan örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe  vermeniz gerekiyor.

 

SORU: Askerlik tecilimin kaldırılması için ne yapmam gerekiyor.

CEVAP: “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe vermeniz gerekiyor.

 

SORU: Askerlik görevimi bitirdikten sonra öğrenimime devam edebilmek için ne yapmam gerekiyor.

CEVAP: Askerlik Terhis Belgenizle birlikte “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” dilekçe örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe vermeniz gerekiyor.

 

SORU: Öğrenimime bir veya iki dönem ara vermek istiyorum, ne yapmalıyım?

CEVAP: “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Öğreniminize ara verme nedeninizi belgelendirmelisiniz. (Askerlik nedeniyle; Askerlik Şubesinden alınan Sevk Belgesi, Hastalık nedeniyle; rapor, İşlerinizin yoğunluğu nedeniyle; Kurum antetli yazı, vb...)

 

SORU: Ara verme sürem bittikten sonra öğrenimime devam edebilmek için ne yapmam gerekiyor?

CEVAP: “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe vermeniz gerekiyor.

 

SORU: Hastalık sebebiyle derslere/sınavlara giremedim, ne yapmam gerekiyor?

CEVAP: Sağlık Kurulu raporunuzla birlikte “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe vermeniz gerekiyor. 

 

SORU: Teze ne zaman kayıtlanmalıyım?

CEVAP: Yüksek Lisans tez konusu en geç 2. yarıyılın sonuna kadar Danışman tarafından belirlenir ve Anabilim Dalı Başkanının onayına sunulur.

 

SORU: Dönem Projesine ne zaman kayıtlanmalıyım?

CEVAP: Tezsiz Yüksek Lisans projesinin konusu en geç 2. yarıyılın sonuna kadar Danışman tarafından belirlenir ve Anabilim Dalı Başkanının onayına sunulur.

 

SORU: Ders ekleme-bırakma haftasında bir derse kayıtlanmak için ne yapmalıyım?

CEVAP: Kayıtlanmak istediğiniz dersleri yazarak “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe vermeniz gerekiyor.

 

SORU: Ders ekleme-bırakma haftasında bir dersten kaydımın silinmesi için ne yapmalıyım?

CEVAP: Kaydınızın silinmesini istediğiniz dersleri yazarak “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçe vermeniz gerekiyor.

 

SORU: Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek Lisans programına nasıl geçebilirim?

CEVAP: Başvurular öğrencinin Y.L programında en az 4 (dört) dersi vermiş olması koşuluyla 20 Ocak-5 Şubat veya 15-30 Haziran tarihleri arasında yılda iki kez yapılır. Ayrıca 2014 Ocak'ta kabul edilen Ege Üniversitesinin yeni lisanüstü yönetmeliğine göre tezsiz programdan tezli programa geçişte tezli programın şartlarının sağlanması koşulu getirilmiştir. “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” ekinde transkript olan dilekçe (Danışman onaylı) verilir. Başvurular başvuru tarihinden sonraki ilk Enstitü Kurulunda öndeğerlendirmeye alınır. Öndeğerlendirmeyi geçen başvurulara bir aday danışman Öğretim Üyesi gözetiminde tez proje öneri taslağı hazırlamak için 1 (bir) ay süre verilir.  Öndeğerlendirmeyi geçen başvurular ve tez proje önerileri Enstitü Kurulunda toplu olarak görüşüldükten sonra tezliye geçişler, haklı nihai kararlar verilir ve onay için E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne gönderilir. Tercih edilen başvuru şekli öğrencinin Y.L. programında 2. Yarıyılın bitimine karşılık gelen dönemde yapılması, zorunlu dersler dahil en az 6 (altı) dersi başarıyla tamamlamış, tez çalışmasını yapacağı bir danışman öğretim üyesini belirlemiş olması ve desteğini alması ile yapılan başvurudur.

 

SORU: Öğrenimime devam edemeyeceğimden kaydımın silinmesini istiyorum.

CEVAP: Kaydınızın silinmesi isteğinizi belirten örnekteki gibi danışman onaylı bir dilekçeyi “Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü’ne” vermeniz gerekiyor.

 

SORU : Enstitünüzde öğrenim görmek isteyen Yüksek Lisans Adayıyım. Yabancı Dil Muafiyeti için ne yapmalıyım?

CEVAP : Yüksek lisans adaylarının yabancı dil sınavından muaf olmaları için aşağıdaki belgelerden birine sahip olmaları gerekir:

 1. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanlı belge. Bunun için Yüksek Öğretim Kurulu’nca hazırlanan “ÜDS ve KPDS’nın İngilizce dil sınav sonuçları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınav sonuçlarının eşdeğerliğine ilişkin çizelge”den yararlanılır.
 2. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesi
 3. Lisans eğitimini yabancı dilde eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunda tamamlandığını gösterir belge.

 

SORU: Enstitünüze verdiğim dilekçeye nasıl ve ne zaman cevap alabilirim?

CEVAP: Bize verdiğiniz dilekçeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kuruluna sunuyoruz. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu her hafta Pazartesi öğleden sonra toplanıyor. Kurulda alınan kararlar orada gerekli yazışmaların ve imzaların bitiminde Enstitümüze geliyor. Daha sonra bizdeki ikametgah adreslerinize bu kararların bir örneğini gönderiyoruz.

 

SORU:  Anabilim Dalınızda Özel Öğrenci olarak ders almak istemekteyim. Gerekli şartları ve başvuru koşullarını öğrenebilir miyim?

CEVAP : Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler adaylar lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel Öğrenci Başvuruları her öğretim yarıyılı için Enstitü Akademik Takvimine göre kabul edilir. Bu adaylar, adresindeki formu doldurduktan sonra Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim etmelidirler.  Anabilim Dalı Kurul  önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun bulundukları taktirde başvurdukları anabilim dalına “özel öğrenciolarak kayıt yaptırırlar.  Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.  Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, Enstitü Müdürlüğünce durumlarını belirten bir belge verilebilir. Özel öğrenci statüsündekiler, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında; özel öğrenci olarak aldıkları dersler, Öğrencinin başvurusu, Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları programın asgari kredisinin %50 sini geçmemek koşulu ile öğrenim kredisinden sayılabilir.Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime en az bir öğrencinin bulunması gerekmektedir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar ancak özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler Enstitü Müdürlüğü'nden alacakları resmi belge ile Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanlığı Yayın Hizmetlerinden yararlanabilirler.


 SORU  :  Enstitünüzde Lisansüstü öğrenim gördüm ve Tez savunmamı başarı ile verdim. Mezuniyet sırasında ne tür belgeler hazırlamalı ve ne yapmalıyım?

CEVAP : Mezuniyet aşamasındaki öğrencinin mezuniyetinin onaylanması için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanarak Enstitümüz Öğrenci İşleri Ofisi’nden alacağı üst yazı ekinde Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmesi ve tezin abstract ve özet kısmının word dosyası halinde fenbenst@mail.ege.edu.tr  mail adreslerine gönderilmesi gereklidir. İstenilen belgeler Fen Bilimleri Enstitü Öğrenci İşleri tarafından kontrol edildikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin mezuniyeti onaylanır.

Mezuniyet biçin gerekli belgeler:

 1. Ciltlenmiş ve onay sayfaları jüri üyelerine imzalatılmış tezler (yüksek lisans öğrencileri için 4 adet, doktora öğrencileri için 6 adet).
 2. Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi.
 3. 2 adet fotoğraf.
 4. Son öğretim yılı içinde alınmış olan öğrenci kimlik kartı ,eğer kimlik kartı alınmamış yada kayıp ise bu durumu belirten bir dilekçe.
 5. Kütüphane ilişik kesme belgesi (Merkez Kütüphaneden alınacaktır).
 6. Borcu yoktur belgesi.
 7. Tezin tamamının yer aldığı ve PDF formatında hazırlanmış 3 adet CD.
 8. Tez Veri Girişi Formu” formu ( http://tez2.yok.gov.tr adresinden üyelik alınarak doldurulur).
 9. E.Ü. Mezunlar İletişim Ofisi Bilgi Toplama Formu.
 10. Tez Onay Sayfasının aslı.
 11. Danışman Onay Sayfası.
 12. Devlet Burslusu Yabancı Uyruklu öğrenciler için Mezuniyet Bilgi Formu.
 13. İzin Belgesi (Telif Hakkı Belgesi) 
 • Proje desteği almayanlar için (Telif hakkı tez yazarına ait olan tezler) 2 adet İzin Belgesi
 • Proje desteği alanlar için (Telif  Hakkı ilgili Yükseköğretim Kurumuna ait olan tezler) 2 adet  İzin Belgesi ve Proje Raporu

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.